Quy định về việc tuyển dụng lao động Việt Nam của các văn phòng đại diện nước ngoài

tuyển dụng lao động Việt Nam của các văn phòng đại diện nước ngoài

Quy định về việc tuyển dụng lao động Việt Nam của các văn phòng đại diện nước ngoài

tuyển dụng lao động Việt Nam của các văn phòng đại diện nước ngoài Việc tuyển dụng lao động Việt Nam của các văn phòng đại diện nước ngoài hiện phải tuân theo một qui trình bắt buộc:

  • Bước 1: Thông báo bằng văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam đến các Trung tâm dịch vụ việc làm cấp tỉnh hoặc tổ chức được chỉ định theo từng địa phương. Các trung tâm này sẽ giới thiệu nhân sự theo yêu cầu tuyển dụng.
  • Bước 2: Sau 15 ngày kể từ khi gửi yêu cầu, nếu các Trung tâm dịch vụ việc làm không thể giới thiệu nhân sự phù hợp, Văn phòng được quyền trực tiếp tuyển dụng người lao động Việt Nam.
  • Bước 3: Trong vòng 07 ngày sau khi tuyển dụng thành công, Văn phòng phải thông báo bằng văn bản kèm bản sao hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động Việt Nam cho Trung tâm dịch vụ việc làm cấp tỉnh.
  • Bước 4: Báo cáo việc tuyển dụng và sử dụng lao động Việt Nam trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hằng năm cho các cơ quan quản lý lao động.

Cũng theo qui định mới, chi phí phát sinh liên quan đến việc tuyển dụng nhân sự là lao động Việt Nam sẽ được tính như sau:

Phí trong trường hợp các Trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu thành công:

  • Người lao động có trình độ Đại Học trở lên: 20% mức lương 1 tháng trên hợp đồng lao động.
  • Người lao động có trình độ Cao đẳng trở lên: 15% mức lương 1 tháng trên hợp đồng lao động.
  • Người lao động có trình độ Trung cấp trở lên: 10% mức lương 1 tháng trên hợp đồng lao động.

Phí trong trường hợp Văn phòng tự tuyển và chỉ thông báo theo Bước 3:

  • 5% mức lương 1 tháng trên hợp đồng lao động.


error: Content is protected !!