bồi thường thiệt hại

Quy Định Về Nghĩa Vụ Bồi Thường Thiệt Hại Của Người Lao Động

bồi thường thiệt hại

Người lao động gây thiệt hại, hư hỏng có ảnh hưởng tới tài sản của doanh nghiệp cần phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Hiểu rõ các quy định này giúp doanh nghiệp quản lý, và phòng ngừa các thiệt hại tốt hơn cũng như xử lý các vụ việc đã xảy ra theo quy định của nhà nước. Các quy định về mức bồi thường thiệt hại, các trường hợp phải bồi thường, và hình thức bồi thường được cập nhật cụ thể như sau:

1. Trường hợp người lao động phải bồi thường thiệt hại.

 • Người lao động làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:
  Người lao động bị sa thải do có hành vi trộm cắp hoặc có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản của người sử dụng lao động có thể đồng thời bị người sử dụng lao động yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 • Trường hợp ngoại lệ:
  Trong trường hợp thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa hoặc do sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù người sử dụng lao động đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì người lao động không phải bồi thường.

2. Mức bồi thường thiệt hại

Nguyên tắc chung: Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

Mức bồi thường theo quy định cụ thể như sau:

 • Bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  + Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố;
  + Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao;
  + Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động.
 • Tối đa là 03 tháng tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi gây thiệt hại đối với trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi người lao động làm việc.
 • Bồi thường theo mức cụ thể đã thỏa thuận trong hợp đồng trách nhiệm: trong trường hợp người lao động gây thiệt hại như trên cho người sử dụng lao động mà có hợp đồng trách nhiệm với người sử dụng lao động.

3. Hình thức bồi thường thiệt hại

 • Hình thức khấu trừ lương:
  + Người lao động bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị theo hình thức khấu trừ tiền lương hàng tháng.
  + Mức khấu trừ vào tiền lương hằng tháng không quá 30% tiền lương thực lãnh hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
  + Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.
 • Hình thức khác:
  Căn cứ vào thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động trong các văn bản:
  + Hợp đồng lao động
  + Nội quy lao động,
  + Thỏa ước lao động tập thể

Để áp dụng các tình huống cụ thể trong thực tế, người sử dụng lao động phải soạn thảo, ban hành, đăng ký bộ nội qui lao động, thoả ước lao động chặt chẽ cũng như liên hệ với các đơn vị tư vấn uy tín để được hướng dẫn chi tiết.

Đăng Ký Tư Vấnerror: Content is protected !!